Do 28 stycznia 2022 r. ARiMR będzie przyjmować wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach tzw. małego przetwórstwa lub rolniczego handlu detalicznego (RHD). Pierwotnie ten nabór miał zakończyć się 29 grudnia 2021 r.

Wnioski o wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Czytaj więcej Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) – nabór wniosków wydłużony

Herb Gminy Rokiciny

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie obowiązuje umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny do 30.06.2022 r.

Czytaj więcej Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2022 Roku składamy mieszkańcom serdeczne życzenia. Niech nadchodzące Święta będą czasem spędzonym bez trosk i zmartwień, aby odbyły się w zdrowiu spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich bliskich.

WÓJT GMINY ROKICINY – Jerzy Rebzda wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY – Marek Piekarski wraz z Radnymi

Herb Gminy Rokiciny

W dni 24 grudnia 2021 roku (piątek) Urząd Gminy w Rokicinach będzie nieczynny.

Podstawa prawna – Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rokicinach w 2021 roku).

Herb Gminy Rokiciny

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw oczekiwaniom producentów trzody chlewnej Stowarzyszenie Innowatorów Wsi przygotowało krótkie szkolenie w wersji on-line dotyczące zasad bioasekuracji, a tym samym zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF. Każdy rolnik, który przejdzie szkolenie i spełni kryteria udziału otrzyma bezpłatny pakiet bioasekuracyjny, który zostanie mu dostarczony w szczelnym opakowaniu przez firmę kurierską.

Czytaj więcej Szkolenia dla małych i średnich gospodarstw województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.

Nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 112.914,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 90.331,00 zł

Przedmiotem projektu jest relizacja na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach instalacji fotowoltaicznej o łacznej mocy 32,85 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedszkola.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czytaj więcej Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach

Herb Gminy Rokiciny

Nawiązując do pisma z dnia 12 marca 2021 r. znak: WPN.070.42.2021.KWi w sprawie postępowania w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka, informuję, co następuje. Poprzez objęcie wilka ścisłą ochroną gatunkową, jego zasięg występowania oraz liczebność w Polsce wzrasta. Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2019 r. liczebność wilka oszacowano na ok. 2000 osobników.

Czytaj więcej Postępowanie w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka