MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Rokicinach

 • Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny
 • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej
 • Numer pokoju 3, wejście A
 • Nr telefonu  44 719 59 59
 • Adres e-mail:  ug@rokiciny.net

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

POWSTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

 1. w przypadku nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy  – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
 2. w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne:
 3. w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy , i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Na mocy uchwały Nr XVII/157/20 Rady Gminy Rokiciny z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia się z części opłaty właścicieli ww. nieruchomości w wysokości 5% ustalonej stawki opłaty miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

Aby skorzystać z takiego zwolnienia właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która obowiązuje od 01.07.2020 r.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na odrębny rachunek bankowy nr:

55 8985 0004 0090 0905 2777 0223

Informuję, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny” na okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. z pośród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła Firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz. z siedzibą ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.