Informacja dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokiciny dotycząca zmniejszenia wysokości opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2024 r.

W dniu 22 listopada 2023 roku Rada Gminy Rokiciny podjęła uchwałę Nr LVIII/419/23 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.

Na podstawie tego aktu prawa miejscowego od dnia 01.01.2024 r. ulega zmianie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, gdzie odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny została zmniejszona do kwoty 28,00 zł.

Natomiast miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, gdzie odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 84,00 zł.

Powyższe stawki są opłatą, jaką ponoszą właściciele nieruchomości zamieszkałych.

 

Zmianie nie ulegają stawki opłaty za odpady komunalne od nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i są to stawki opłaty za pojemniki lub worek o określonej wielkości oraz stawka rocznej opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nie zmienia się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosi 15 % miesięcznej opłaty w przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kwota zwolnienia od 01.01.2024 r. wynosi 4,20 zł miesięcznie od osoby.

Zmiana stawki nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku składania nowej deklaracji, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany wówczas do uiszczenia opłaty, stosując wysokość opłaty podanej w zawiadomieniu.

STAWKI OPŁAT ZA ODPADY KOMUNALNE od 1 stycznia 2022 r.

Wójt Gminy Rokiciny zawiadamia, że na podstawie uchwały Nr XXXI/242/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, uchwały Nr XXXI/243/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i uchwały Nr XXXI/244/21 Rady Gminy Rokiciny z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Nieruchomości zamieszkałe:

– 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 15% miesięcznej opłaty.

Ulga, o jakiej mowa wyżej jest stosowana, gdy właściciel nieruchomości poinformuje organ, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne i złoży stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości niezamieszkałe, a powstają odpady komunalne:

24,90 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l x 2(liczba odbiorów);

– 49,80 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l x 2;

– 225,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l x 2;

– 24,90 zł miesięcznie za worek o pojemności 120 l x 2.

W przypadku tych nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonej na podstawie uchwały albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

W związku z tym, że na terenie Gminy Rokiciny odbiór odpadów komunalnych zmieszanych przez cały rok odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, stawki opłat za pojemniki lub worek należy pomnożyć przez 2.

Nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

– 191,00 zł ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok.

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firmy odbierające przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy, Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, będzie to:

  • w przypadku nieruchomości zamieszkałych

– 90,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca,

  • w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, gdzie powstają odpady komunalne

– 74,70 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l,

– 149,40 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l,

– 675,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l,

– 74,70 zł miesięcznie za worek o pojemności 120 l,

  • w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

– 573,00 zł za rok

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązku złożenia nowej deklaracji.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazała, że przewidziana w umowie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny kwota na jej realizację oraz szacunkowa ilość odpadów zostały przekroczone. Aby pokryć koszty funkcjonowania systemu zmiana stawki opłaty była konieczna.

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby koszty związane z tym zadaniem były finansowane z tych opłat. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie Gminy.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach:

za miesiąc I,II,III do 15 marca danego roku;

za miesiąc IV,V,VI do 15 czerwca danego roku;

za miesiąc VII,VIII,IX do 15 września danego roku;

za miesiąc X,XI,XII do 15 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych uiszcza się za cały rok bez wezwania jednorazowo do dnia 15 września danego roku.

Numer rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

55 8985 0004 0090 0905 2777 0223.

Informuję, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny” z pośród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawiła Firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Maz. z siedzibą ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Umowa na wykonanie zadania została zawarta na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 r.

Rokiciny-Kolonia, dnia 05.01.2022 r.