Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009–2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 poz. 208 i 337).

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku

Gmina Rokiciny w dniu 24 kwietnia  2024 r. zawarła umowę z Województwem Łódzkim  w zakresie dofinansowania zadania własnego gminy w zakresie infrastruktury w sołectwach – Infrastruktura sołecka na plus.

Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania.

Planowany termin realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2024 r.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie plac zabaw, grill murowany wraz z utwardzeniem terenu sąsiadującego z budynkiem świetlicy, a także zostanie wykonany pszczeli zakątek  ekologiczny. Inwestycja zostanie zrealizowana na działce przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Rokicinach 65.
Mamy nadzieję, że nowo powstałe miejsce stworzy przyjazny i  bezpieczny zakątek do zabawy i integracji oraz będzie służyć mieszkańcom naszej gminy.

Herb Gminy Rokiciny

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy – pokój nr 4, działa Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Programu Priorytowego „Czyste Powietrze”.
W utworzonym punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku dla mieszkańców naszej Gminy oraz pomoc przy jego późniejszym rozliczeniu.  Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest w poniedziałki i czwartki.

Ze względu na duże zainteresowanie programem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 44 719 50 10 wew.75 bądź mailowo: ug@rokiciny.net.

Poniżej przedstawiamy informację jak wygląda realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wg danych liczbowych stan od początku trwania programu do dnia 31.03.2024 roku.