Remont ul. Północnej w Łaznowskiej Woli

– zadanie dofinansowane  w wysokości 60%  kosztów kwalifikowalnych

W ramach zadania zostanie wykonana:
– nowa nakładka bitumiczna na jezdni o szerokości 4,50 mb  po sfrezowaniu dotychczasowej starej i zniszczonej nawierzchni jezdni,
– odtworzone zostaną obustronne pobocza drogi o szerokości 0,75 mb z kruszywa,
– wykonane zostanie odmulenie i odtworzenie istniejących rowów przydrożnych celem odwodnienia drogi,
– zamontowana zostanie bariera ochronna na przepuście rowu melioracyjnego przebiegającego pod drogą,
– zamontowane zostaną dwa progi  zwalniające.

Wykonawcą zadania jest  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. Z o.o. z siedzibą
w Piotrkowie Tryb. ul. Żelazna 3

Umowa z wykonawcą  została podpisana w dniu 14 czerwca 2022 r.  Zadanie będzie realizowane
w terminie do 2 października 2022 roku.


W dniu 30 września 2022 roku zakończyły się prace związane z realizacją zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 106258E ul. Północnej w miejscowości Łaznowska Wola”, objęte zawartą umową na wykonanie robót budowlanych z  Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.
z siedzibą w Piotrkowie Tryb. ul. Żelazna 3.

W dniu 6 października 2022 roku dokonano odbioru technicznego robót budowlanych.

Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w kwocie 609 584,00 zł, stanowiące 60 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

Całość zadania wyniosła kwotę 1 015 973,96 zł  i były to w całości koszty kwalifikowalne od których przyznano dofinansowanie.