Referat Spraw Obywatelskich

 • Meldunki, dowody, USC – 44 719 50 09

Referat Finansowy

 • Podatki i opłaty lokalne – 44 719 59 53
 • Księgowość – 44 719 59 50

Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego

 • Kierownik referatu, gospodarka gruntami, sprawy drogowe, zajęcie pasa drogowego – 44 719 59 45
 • Planowanie przestrzenne, warunki zabudowy – 44 719 59 46
 • Sprawy rolnictwa, podatek akcyzowy, numeracja porządkowa, wycinka drzew, oświetlenie uliczne – 44 719 59 47

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej

 • Kierownik Referatu – 44 719 59 75
 • Zamówienia publiczne – 44 719 59 75
 • Gospodarka lokalowa, Inwestycje, fundusz sołecki – 44 719 59 52
 • Odpady komunalne, woda, ścieki – 44 719 59 64; 44 719 59 59

Referat Organizacyjny

 • Biuro obsługi Rady Gminy – 44 719 59 43
 • Promocja, Kultura, Sport, Zdrowie, organizacje pozarządowe, współpraca międzynarodowa – 44 719  59 49