Gmina Rokiciny realizuje projekt pn. „Ochrona środowiska naturalnego  Gminy Rokiciny poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.417.324,98 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 1.296.261,00 zł. Koszty niekwalifikowane wynoszą 121.063,98 zł. Projekt dofinansowany będzie z EFRR w wysokości 1.101.821,85 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych Gminy Rokiciny w wysokości 315.503,13 zł.

W ramach projektu planuje się w trybie zaprojektuj – wybuduj wykonanie 60 sztuk instalacji PV oraz 11 sztuk kotłów na biomasę na terenie Gminy Rokiciny. Nowe źródła energii będą produkować niezbędna ilość energii na potrzeby własne, wykorzystując maksymalnie energie odnawialną. Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym CO2) do powietrza.

Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie Gminy Rokiciny.

Planowany termin zakończenia projektu 16.06.2023r.