– Agnieszka Kraczkowska

Herb Gminy Rokiciny

Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi

 nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następującej miejscowości:

Łaznowska Wola ul. Rokicińska;  Łódzka   2023-01-16  w godz. 08:00 – 12:00

 

Herb Gminy Rokiciny

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu  zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Wójt Gminy Rokiciny informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie obowiązuje umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny do 31.03.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do dnia 20 marca 2023 r. na:

  • odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do świadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Czytaj więcej Informacja Wójta Gminy Rokiciny

Herb Gminy Rokiciny

„Sołectwo na plus” 2023

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus” na 2023 rok .

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2023 roku do 30 listopada 2023 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 6 lutego 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Link do strony: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2023

 

Herb Gminy Rokiciny

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Rokiciny w dniu 18 lipca 2022 roku podpisała umowę na dofinansowanie operacji     pn. „Budowa placu zabaw w Łaznowie”, która będzie dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Wcześniej wniosek o dofinansowanie powyższej operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „STER” (www.lgd-ster.pl ) , której Gmina Rokiciny jest członkiem

 

Gmina Rokiciny uzyskała dofinansowanie w kwocie 89.703,00 zł, co stanowi szacunkowo ponad połowę kosztów tej inwestycji. Budowa będzie prowadzona przy Szkole Podstawowej w Łaznowie.

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie zakup i montaż małej architektury i urządzeń: zestaw dwu wieżowy 1 kpl., huśtawki podwójne 1 kpl., huśtawki wagowe 2 kpl., karuzela z kierownicą 1 szt., urządzenia kołyszące 2 szt., tablica kredowa 1 szt., ścianka funkcyjna-liczydło 1 szt., zielony zakątek 1 szt., narożniki ze stolikiem 1 kpl., stół okrągły 1 szt., ławka 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablica z regulaminem placu zabaw 1 szt. Zadanie obejmuje również demontaż i montaż istniejących urządzeń: zestaw jedno wieżowy 1 kpl., huśtawka podwójna 1 kpl., urządzenie kołyszące 1 szt., kosz do wrzucania piłek 1 szt. Wykonana zostanie również piaskowa nawierzchnia bezpieczna.

 

Realizacja planowana jest do połowy przyszłego roku

 

W wyniku operacji zostanie osiągnięty następujący cel: Zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy poprzez utworzenie placu zabaw w miejscowości Łaznów w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury rekreacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top