W dniu 21.06.2023 r. została zawarta umowa o dofinansowanie środkami z rezerwy celowej budżetu państwa realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Na realizację Programu Wojewoda Łódzki udzielił Gminie Rokiciny dotacji w wysokości nie przekraczającej kwoty 7 525,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 12 480,00 zł.

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów.

Realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach. Środki zostaną przekazane na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach Programu realizowanego w 2022 r.