Nazwa zadania: Rozbudowa drogi gminnej nr 116303E Rokiciny-Kolonia – Kolonia Łaznów (etap I) od km 0+000 do 1+444

W ramach zadania przewiduje się:

– rozbudowę drogi gminnej, w ramach której zaprojektowano drogę jednojezdniową, dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o szerokości pasa ruchu 2,75 m,

– ciąg pieszo-rowerowy z kostki o szerokości 2,50 m,

–  jedno pobocze z kruszywa o szerokości 0,75 m,

– przebudowę istniejących przepustów pod koroną drogi,

– budowę kanału technologicznego,

– przebudowę rowu przydrożnego.

Łączna wartość zadania 4 913 910,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota dofinansowania na roboty budowlane – 2 948 345,00 zł  (60 %)

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD DROG” Stanisława Polus