Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024  realizowanego ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest:

– do dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

– do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Na czym będą polegały usługi asystenta?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Kiedy asystent może świadczyć usługi?

Usługi asystenta będą realizowane do 31 grudnia 2024 r.

Czas trwania usług asystenta: usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jaki jest limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu?

Planowany limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 480 godzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 360 godzin rocznie dla:
  1. a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. b) dzieci do lat 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024” proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rokicinach pod numerem telefonu 44 719 59 57 lub osobiście w siedzibie Ośrodka (pokój nr 22) do dnia 8 września 2023 r.