MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Rokicinach

  • Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

  • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarski Komunalnej

  • Numer pokoju 3, wejście A

  • Adres e-mail: ug@rokiciny.net

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm).

POWSTANIE OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

  • w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;

  • w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;

  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Numer rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

55 8985 0004 0090 0905 2777 0223

Wybierz z poniższej listy interesującą Cię sprawę:

Gospodarka odpadami

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków