MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy w Rokicinach

  • Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny
  • Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Komunalnej
  • Numer pokoju 3, wejście A
  • Nr telefonu  44 719 59 59
  • Adres e-mail:  ug@rokiciny.net

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.)