Herb Gminy Rokiciny

Gmina Rokiciny ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wniosek może złożyć właściciel zabytku położonego na terenie Gminy Rokiciny.
Wniosek o udzielenie dofinansowania można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:
• do 150 000,00 zł,
• do 500 000,00 zł,
• do 3 500 000,00 zł.
Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w wybranej przez siebie kategorii.
Wniosek należy składać w terminie od 27 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Rokiciny, ul. Tomaszowska 9, 97 – 221 Rokiciny lub przesłać listownie lub poprzez ePUAP. Szczegóły dotyczące naboru wniosków o udzielenie dotacji określa regulamin dostępny w załączniku.

Czytaj więcej Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Herb Gminy Rokiciny

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. INFORMACJE OGÓLNE:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanymw trybie w/w ustawy na rok 2023 ogłoszonym w dniu 20.02.2023 r.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawienie się na posiedzeniach komisji.

Czytaj więcej NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT