Realizacja inwestycji w ramach dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego „Infrastruktura sołecka na plus”

Sołectwo Rokiciny-Kolonia otrzymało dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 21 lipca 2023 r.  zrealizowany został projekt pn. „Przystanek kulinarno – rekreacyjny w Rokicinach – Kolonii”.

Głównym celem projektu była budowa pieca chlebowego i murowanego grilla z wędzarnią, żeliwną płytą do gotowania wraz z zadaszonym miejscem do degustacji potraw pod altaną. Inwestycja została zrealizowana na działce za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Rokicinach – Kolonii przy ulicy Sienkiewicza 1.

Czytaj więcej Infrastruktura sołecka na plus

Herb Gminy Rokiciny

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus” na 2024 rok .

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2024

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 czerwca 2024 roku do 30 listopada 2024 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł.

Zgłoszenia należy dokonać na druku, zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia na stronie BIP Województwa Łódzkiego tj. do dnia 11 stycznia 2024 r. (decyduje data nadania zgłoszenia za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe).