– Sebastian Orzeszek

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 112.914,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 90.331,00 zł

Przedmiotem projektu jest relizacja na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach instalacji fotowoltaicznej o łacznej mocy 32,85 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedszkola.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czytaj więcej Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach

Herb Gminy Rokiciny

Nawiązując do pisma z dnia 12 marca 2021 r. znak: WPN.070.42.2021.KWi w sprawie postępowania w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka, informuję, co następuje. Poprzez objęcie wilka ścisłą ochroną gatunkową, jego zasięg występowania oraz liczebność w Polsce wzrasta. Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2019 r. liczebność wilka oszacowano na ok. 2000 osobników.

Czytaj więcej Postępowanie w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

Czytaj więcej Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

Realizacja projektu lokalnego pn. „Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 9 680,00 zł zakupiono stoły i regały ze stali nierdzewnej do pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie koła Gospodyń Wiejskich, po dostarczeniu przedmiotowego wyposażenia, posprzątali kuchnię i ponownie ją zagospodarowali. Ustawili stoły i regały a następnie umyli je i przygotowali do użytkowania. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały napoje oraz poczęstunek dla biorących udział w ww. pracach.

Czytaj więcej Zakończono doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

Ogłoszenie azbest

Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2022.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów azbestowych lub usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Czytaj więcej Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Informujemy, iż  projekt lokalny pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP Janków”, realizowany przez sołectwo Łaznówek, dobiegł końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 4 800,00 zł zakupiono 2 sztuki kompletu dwuczęściowego i 3 sztuki kompletu trzyczęściowego ubrań specjalnych dla OSP w Jankowie.

Czytaj więcej Nowe ubrania specjalne dla OSP Janków

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2021

W 2021 r. po raz pierwszy organizujemy Ranking Gmin Województwa Łódzkiego.

Ranking Gmin to wyjątkowa inicjatywa, którą w ramach wszystkich ośrodków regionalnych FRDL we współpracy z Urzędami Statystycznymi będziemy organizować w tym roku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Łódzkiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Czytaj więcej Ranking Gmin Województwa Łódzkiego

Back to top