Ogłoszenie azbest

Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2022.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów azbestowych lub usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Do wniosku dotyczącego demontażu wyrobów azbestowych należy dołączyć kserokopię dokumentacji zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim lub decyzji pozwolenia na budowę uzyskanego z ww.
Starostwa.