– Aktualności

Herb Gminy Rokiciny

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje,  że przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Kryterium dochodowe

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte w 2022 r.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Zgodnie z ustawą dodatkowe świadczenie pieniężne będzie przysługiwało:

– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Czytaj więcej Dodatek osłonowy

Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Informujemy, że 17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W wyniku tych zmian, na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport  drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał przedmiotową licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rokiciny. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.

Gmina Rokiciny, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM KZM Reymontowski w celu zwiększenia ilości dostępnych lokali mieszkalnych na terenie gminy. Głównym założeniem tej inicjatywy jest zachęcenie osób do zamieszkania na terenie naszej gminy, zarówno młode małżeństwa, które nie dysponują tytułem do własnego lokalu, zamieszkujące naszą gminę, jak i osoby spoza terenu naszej gminy, które chciałyby u nas zamieszkać. Prosimy o wypełnienie ankiety, abyśmy mogli poznać potrzeby co do wielkości i standardów planowanych do wybudowania mieszkań.

https://www.webankieta.pl/ankieta/1119665/spoleczna-inicjatywa-mieszkaniowa-rokiciny.html

 

Back to top