– Aktualności

Herb Gminy Rokiciny

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) Wójt Gminy Rokiciny informuje, że zostanie przeprowadzone postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie obowiązuje umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rokiciny do 30.06.2024 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin do dnia 14 czerwca 2024 r. na:

  • odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem. W oświadczeniu właściciel wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz dołącza do świadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Czytaj więcej Informacja

Back to top