WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem.
2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.
3. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

ODBIORCA USŁUGI

 • Osoby, które chcą zmienić imię/imiona lub nazwisko sobie lub swoim małoletnim dzieciom

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Nie jest możliwe

OPŁATY

 • 37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji
 • Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokicinach
 • Nr 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

 • Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9,
  97-221 Rokiciny w pok. Nr 20

W godzinach pracy Urzędu:

 • Poniedziałek, Środa, Czwartek,8:00-16:00,
 • Wtorek 8:00 -17:00, Piątek 8:00-15:00

OSOBY DO KONTAKTU

 • Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
  telefon: 44 719 5009

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.
2. Decyzja o zmianie imienia i/lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Od decyzji odmownej wydanej przez kierownika USC przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem kierownika USC w Rokicinach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGI
1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
2. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Do zmiany imienia lub nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko, jeżeli w chwili zmiany imienia lub nazwiska dziecko ukończyło 13 lat.
3. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą złożyć wniosek o zmianę imienia lub nazwiska za pośrednictwem konsula RP.
4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów w szczególności, gdy dotyczą zmiany: imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.
5. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
6. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
7. Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska (drugi z rodziców lub dziecko) wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w formie pisemnej lub z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.
W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę imienia lub nazwiska dziecka. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska dziecka podejmowana jest po dostarczeniu prawomocnego postanowienia sądu.
8. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego i wniosek o ich transkrypcję.
9. Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów chyba, że zmiana nastąpi na nazwisko wieloczłonowe, które osoba nosi zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.
10. Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.
11. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu poprzez odnotowanie tej zmiany w aktach stanu cywilnego. Kierownik USC, który wydał decyzję przesyła ją za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do kierownika USC, który sporządził akt urodzenia lub akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci – również do kierownika USC, który sporządził akty urodzenia dzieci. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następującej na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka decyzję o zmianie imienia lub nazwiska przekazuje się kierownikowi USC, który sporządził akt urodzenia dziecka.
12. Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wzmiankę dodatkową o zmianie imienia lub nazwiska rodzica lub rodziców osoby pełnoletniej dołącza się do aktu urodzenia lub aktu małżeństwa tej osoby, o ile wystąpi ona z takim wnioskiem. W przypadku osób małoletnich
z wnioskiem w wyżej wymienionym zakresie może wystąpić przedstawiciel ustawowy dziecka, składając stosowny wniosek o odnotowanie zmiany imienia i/lub nazwiska rodzica w akcie urodzenia dziecka w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek-dziecko 31 marca 2021 16:55 37 KB 262
doc Wniosek-osoba_pelnoletnia (1) 31 marca 2021 16:55 38 KB 268