– Aktualności

Herb Gminy Rokiciny

CO Z POPIOŁEM?

W związku z tym, że selektywny odbiór popiołu z posesji  na terenie Gminy Rokiciny trwa w sezonie grzewczym w okresie od października do kwietnia każdego roku, informuje się mieszkańców, którzy w pozostałe miesiące roku wytwarzają popiół, że w pozostałe miesiące roku nie należy go wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, gdyż stanowi  to podstawę do nałożenia na właściciela nieruchomości  wyższej  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi trzykrotność stawki podstawowej za każdego mieszkańca.

Powstały na nieruchomości popiół w miesiącach od maja do września można przechować na nieruchomości do czasu pierwszego wywozu, jaki będzie wskazany w harmonogramie odbioru odpadów na II półrocze danego roku lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rokicinach ul. Tymienieckiego 3 w każdą środą i sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00. Worki na popiół są dostępne w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Herb Gminy Rokiciny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Rokiciny ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja szkoleń, zajęć treningowych, meczy oraz turniejów w piłce nożnej dla mieszkańców Gminy Rokiciny” w ramach upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Rokiciny w 2021 roku, przyznano dotacje następującym organizacjom:

  • Ludowemu Zespołowi Sportowemu „TĘCZA” Janków – 28 000,00 zł;
  • Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „JUNIOR” Rokiciny – 17 000,00 zł;

 

Zarządzenie dot.  wyników otwartego konkursu ofert

Back to top