– Aktualności

Herb Gminy Rokiciny

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw oczekiwaniom producentów trzody chlewnej Stowarzyszenie Innowatorów Wsi przygotowało krótkie szkolenie w wersji on-line dotyczące zasad bioasekuracji, a tym samym zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF. Każdy rolnik, który przejdzie szkolenie i spełni kryteria udziału otrzyma bezpłatny pakiet bioasekuracyjny, który zostanie mu dostarczony w szczelnym opakowaniu przez firmę kurierską.

Czytaj więcej Szkolenia dla małych i średnich gospodarstw województwa łódzkiego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania ASF.

Nabór wniosków rusza 10 grudnia

10 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wsparcie na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior.

Czytaj więcej Pieniądze na Inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego

Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. : „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach”

Ogólna wartość zadania: 112.914,00 zł brutto

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 90.331,00 zł

Przedmiotem projektu jest relizacja na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach instalacji fotowoltaicznej o łacznej mocy 32,85 kWp. Przedmiotowa instalacja będzie pracowała na potrzeby własne przedszkola.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Czytaj więcej Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach

Herb Gminy Rokiciny

Nawiązując do pisma z dnia 12 marca 2021 r. znak: WPN.070.42.2021.KWi w sprawie postępowania w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka, informuję, co następuje. Poprzez objęcie wilka ścisłą ochroną gatunkową, jego zasięg występowania oraz liczebność w Polsce wzrasta. Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w 2019 r. liczebność wilka oszacowano na ok. 2000 osobników.

Czytaj więcej Postępowanie w sytuacjach konfliktowych lub niebezpiecznych z udziałem wilka

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Dofinansowanie jest przeznaczone dla posiadaczy lasów prywatnych i obejmuje inwestycje w drzewostany w wieku od 11 do 60 lat, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni, na której realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na:

Czytaj więcej Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

Realizacja projektu lokalnego pn. „Doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach” dobiegła końca. Dzięki dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środkom z Gminy Rokiciny w wysokości 9 680,00 zł zakupiono stoły i regały ze stali nierdzewnej do pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach. Grupa mieszkańców sołectwa oraz członkinie koła Gospodyń Wiejskich, po dostarczeniu przedmiotowego wyposażenia, posprzątali kuchnię i ponownie ją zagospodarowali. Ustawili stoły i regały a następnie umyli je i przygotowali do użytkowania. Ponadto panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały napoje oraz poczęstunek dla biorących udział w ww. pracach.

Czytaj więcej Zakończono doposażenie pomieszczenia kuchni w budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Chrustach

Ogłoszenie azbest

Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w roku 2022.

Osoby zainteresowane demontażem wyrobów azbestowych lub usunięciem składowanych wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości powinny złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami w terminie do 31 stycznia 2022r. w Urzędzie Gminy w Rokicinach.

Czytaj więcej Ogłoszenie naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu

Back to top