WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Do wglądu dokumenty tożsamości narzeczonych.
 2. Wniosek
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
  • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego lub prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
  • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.
 5. Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – jeżeli małżeństwo ma być zawierane poza urzędem stanu cywilnego, ale tylko w okręgu rejestracji stanu cywilnego Gminy Rokiciny. Wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa ma zapewniać zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 6. Dokumenty potwierdzające wniesienie należnych opłat.
 7. Dodatkowo, jeżeli osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo mają wspólne dziecko (dzieci), przedstawiają o tym informację w zapewnieniu oraz oznaczenie ich aktów urodzeń i urzędu stanu cywilnego, w którym zostały sporządzone. (Uwaga! Wszystkie dzieci tych samych rodziców muszą nosić to samo nazwisko. Nazwisko dzieci zrodzonych z tego małżeństwa musi być więc tożsame z nazwiskiem dzieci już urodzonych.)

ODBIORCA USŁUGI:

 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 • Nie jest możliwe.

OPŁATY:

 • 84,00 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1000,00 zł – opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego
 • 39,00 zł. – opłata skarbowa za zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokicinach

Nr 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w:

 • Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokocinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny w pok. Nr 20 w godzinach pracy Urzędu:
 • Poniedziałek, Środa, Czwartek, 8.00-16.00
  Wtorek 8.00 -17.00
 • Piątek 8.00-15.00

OSOBY DO KONTAKTU:

 • Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
  Telefon: 44 719 5009

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA:

 1. Zgłoszenia wniosku o zamiarze zawarcia małżeństwa cywilnego dokonują osobiście osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Osoby te obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
 2. Na trzy dni przed ustaloną datą zawarcia małżeństwa zainteresowani zgłaszają dane świadków. Świadkiem na ślubie może być osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i ważny dokument tożsamości.
 3. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego następuje nie wcześniej niż po upływie miesiąca od dnia złożenia dokumentów. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
 4. Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa, najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 5. W dniu zawarcia małżeństwa narzeczeni oraz świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z w/w osób na zna języka polskiego małżeństwo jest zawierane przy współudziale tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych.
 6. Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu  w związek małżeński

TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020 poz. 1359.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r.  w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz. U. 2015. 180)

UWAGI:

 1. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa jest ważne przez okres 6 miesięcy od dnia jego złożenia.
 2. Uroczystości zawarcia małżeństwa odbywają się w terminie uzgodnionym z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się kierownikowi urzędu stanu cywilnego wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez: tłumacza przysięgłego z RP, tłumacza przysięgłego  z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także przez konsula.
 4. Udział tłumacza lub biegłego przy składaniu oświadczeń w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa – składania zapewnień oraz w dniu ślubu – zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią się porozumieć z kierownikiem urzędu stanu cywilnego, także, gdy świadkowie nie potrafią się porozumieć
  z kierownikiem usc.
 5. Osoba, która  w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek o ślub poza usc 31 marca 2021 16:23 31 KB 271
doc Wniosek o ślub przed terminem 31 marca 2021 16:23 32 KB 261
doc Wniosek o ślub w lokalu USC 31 marca 2021 16:23 30 KB 280