W ramach zadania przewidziany jest: demontaż, odbiór, transport  i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych o masie – 91,168 Mg  z 22 posesji oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest o masie – 170,393 Mg z 37  posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

Szacunkowa całkowita wartość zadania – 145 053,75 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 127 416,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl