Wójt Gminy Rokiciny informuje, że od 10 maja 2023 r. rozpoczną się kontrole nieruchomości w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy kontroluje posiadanie umów oraz dowodów uiszczania opłat za pozbywanie się nieczystości ciekłych.

W imieniu Wójta Gminy Rokiciny kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Rokicinach.

W związku z powyższym, mieszkańców miejscowości Łaznowska Wola, prosimy o przygotowanie ww. dokumentów, w celu sprawnego przeprowadzenia kontroli.