Zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rokiciny w 2024 roku”

W ramach zadania przewidziany jest: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych o masie – 87,8240 Mg  z  19 posesji oraz odbiór i transport wyrobów zawierających azbest o masie – 197,568 Mg z 42  posesji znajdujących się na terenie Gminy Rokiciny

Szacunkowa całkowita wartość zadania – 162 412,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 136 112,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.zainwestujwekologie.pl