Szanowni Państwo,

w województwie łódzkim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Zarząd Województwa Łódzkiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki – Opoczno jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT.

MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno to porozumienie 14 samorządów:

 • Gmina Miasto Tomaszów Maz.
 • Gmina Ujazd
 • Gmina Opoczno
 • Gmina Inowłódz
 • Gmina Sławno
 • Gmina Białaczów
 • Gmina Tomaszów Maz.
 • Gmina Rokiciny
 • Gmina Lubochnia
 • Gmina Rzeczyca
 • Gmina Mniszków
 • Gmina Paradyż
 • Gmina Drzewica
 • Gmina Poświętne

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, a takim właśnie obszarem jest Miejski Obszar Funkcjonalny Tomaszów Mazowiecki – Opoczno wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska
 • Promowanie włączenia społecznego
 • Praw podstawowych
 • Praw osób niepełnosprawnych
 • Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje działające na terenie MOF Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki – Opoczno na lata 2021-2027”.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 9 czerwca 2022r.
Link do naboru: https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_tomaszow_organizacje.