Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt, mający na celu zwiększenie aktywności zawodowej u osób z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement. Projekt skierowany jest do osób, które z przyczyn niedotyczących pracownika utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, poprzez umożliwienie im założenia własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:
• Wysokiej jakości usług szkoleniowych dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;
• Stypendium szkoleniowym;
• Wsparciem bezzwrotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanym w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł;
• Wsparciem finansowym pomostowym służącym pokryciu bieżących wydatków w wysokości 2 000,00 zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej.

Więcej na www.larr.lodz.pl,