Dotyczących projektu programu współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Wójt Gminy ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
z terenu Gminy Rokiciny do konsultowania projektu Programu Współpracy.

Projekt będzie dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.rokiciny.net
od 10 listopada  do 24 listopada 2022 r. 

Uwagi i wnioski należy składać pisemnie w podanym wyżej terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@rokiciny.net bądź poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji Społecznych dot. Programu Współpr. z Organ. Pozarząd. na rok 2023

Roczny Program Współpracy Gminy Rokiciny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ust o dział. poż. publ. i o wolont. na rok 2023