O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

          I. INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Rokiciny ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizowanym
  w trybie w/w ustawy na rok 2021 ogłoszonym w dniu 01.03.2021r.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawienie się na posiedzeniach komisji.

 

II.      WYMAGANIA

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych.
 2. Reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Rokiciny zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami.
 3. Posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
 4. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert.
 5. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

          III. WYBÓR KANDYDATÓW DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybrany jeden członek do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Rokiciny w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej, nie będą mogli uczestniczyć w pracach komisji, na podstawie art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.

  IV.SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy złożyć na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu organizacji zgłaszającej) w wersji papierowej na sekretariat Urzędu Gminy w Rokicinach bądź w wersji elektronicznej na adres e-mail: ug@rokiciny.net

         V. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać w terminie – do dnia 17.03.2021 r.  

OGŁOSZENIE  doc.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KOMISJI OTWARTE KONKURSY doc.