Od 25 maja do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wnioski można składać bezpośrednio do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub skorzystać z platformy ePUAP.


Do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje taka dopłata, została dodana pszenica orkisz.
Minimalna ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi dla:
• pszenicy orkisz – 200 kg;
• mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.
Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.