W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych w wyborach w 2023 roku na kadencję 2024-2027, Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim zwrócił się do Rady Gminy w Rokicinach z prośbą o dokonanie uzupełniającego wyboru 10 kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do rady gminy po upływie terminu lub niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgodnie z art. 162 § 2 u.s.p. zgłoszania kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć:

 1. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

– do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,

– do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Informacja o kandydaci z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata na ławnika oraz zaświadczenia lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia. Natomiast odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Uzupełniające wybory ławników odbywają się do dnia 31 maja 2024 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Rokiciny pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokiciny bip.rokiciny.net

Informacje w sprawie wyboru ławników są udzielane pod nr tel. 44 719 59 41 przez Sekretarz Gminy Panią Bożenę Bykowską.

Dokumenty do pobrania:

 • Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 • Lista poparcia
 • Oświadczenia

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika (3) 21 marca 2024 13:40 104 KB 24
doc Wzór nr 1oświadczenie 21 marca 2024 13:40 29 KB 24
doc Wzór nr 2 oświadczenie 21 marca 2024 13:40 29 KB 13
doc Wzór nr 3 lista poparcia 21 marca 2024 13:40 93 KB 21