Zmiana Firmy świadczącej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny od 01.07.2024 r.

 Gmina Rokiciny informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rokiciny” w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2025 r. najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm:

  • Lider Konsorcjum – ENERIS Surowce Usługi Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach ul. Zagajnikowa 232A
  • Partner konsorcjum – ENERIS Tomaszowie Mazowiecki Sp. z. o. z siedzibą ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l i 240 l znajdujące się na posesjach, nie będą wymieniane w związku ze zmianą firmy odbierającej odpady.

Przypominany obowiązujące w roku 2024 stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Nieruchomości zamieszkałe

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, gdzie odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi 28,00 zł.

Natomiast miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jednego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości, gdzie odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 84,00 zł.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 15% miesięcznej opłaty.

Ulga, o jakiej mowa wyżej jest stosowana, gdy właściciel nieruchomości poinformuje organ, że posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne i złoży stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nieruchomości niezamieszkałe, a powstają odpady komunalne:

  • 24,90 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 l x 2(liczba odbiorów);
  • 49,80 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 l x 2;
  • 225,00 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1100 l x 2;
  • 24,90 zł miesięcznie za worek o pojemności 120 l x 2.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach:

  • za miesiąc I,II,III do 15 marca danego roku;
  • za miesiąc IV,V,VI do 15 czerwca danego roku;
  • za miesiąc VII,VIII,IX do 15 września danego roku;
  • za miesiąc X,XI,XII do 15 grudnia danego  roku.

Nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Obowiązująca w 2024 r. wysokość rocznej opłaty ryczałtowej wynosi 191,00 zł.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjno-wypoczynkowych uiszcza się za cały rok bez wezwania jednorazowo do dnia 15 września danego roku.

Numer rachunku bankowego do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

55 8985 0004 0090 0905 2777 0223.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc GMINA ROKICINY VII - XII 2024 21 czerwca 2024 07:56 79 KB 70
doc Informacja dot. zm. firmy 21 czerwca 2024 07:56 19 KB 21
pdf ulotka A5 - segregacja 2024 _02 - BIO I POPIÓŁ 21 czerwca 2024 07:56 757 KB 39