Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Informujemy, że 17 września 2023 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W wyniku tych zmian, na przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport  drogowy w zakresie przewozu osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał przedmiotową licencję, dokumentów potwierdzających spełnienie poniższych wymagań:

  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
  • przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 2-4 ustawy o transporcie drogowym tj. posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, nie mają przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań należy złożyć do dnia 31 marca 2024 r. w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Rokiciny. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów, lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność do dnia 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że licencje te z dniem 1 lipca 2024 r. będą nieważne.