Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą Nr XLVI /558/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. udzielił Gminie Rokiciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach.

Sołectwo Rokiciny otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej, zgodnie z umową z Województwem Łódzkim z dnia 6 września 2022 zrealizowany zostanie projekt pn. „Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem dla świetlicy wiejskiej położonej w Rokicinach 65”.