Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Źródło finansowania: Dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

  • Całkowita wartość projektu: 59.955,00 zł
  • Dofinansowanie UE: 59.955,00 zł

Cel projektu: Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Opis projektu: Projekt będzie polegał na zakupie 25 laptopów niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia.

Harmonogram realizacji projektu:

  • Rozpoczęcie realizacji projektu: 21 kwiecień 2020 r.
  • Zakończenie realizacji projektu: 21 październik 2020 r.

Prognozowane wskaźniki realizacji projektu:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zakupionych laptopów- 25 szt.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wspartych szkół – 2 szt.

Gmina Rokiciny w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 955,00 zł stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu celem zakupu sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Sytuacja związana z pandemią na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wywołaną wirusem SARS-CoV-2 spowodowała zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie nauki zdalnej. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach uczą się przed monitorami komputerów. Jednak niektórzy z nich nie posiadają odpowiedniego sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.  W celu uzupełnienia braków niezbędnego sprzętu Gmina Rokiciny pozyskała z UE środki w wysokości 59 955,00 zł na zakup 25 laptopów. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom ze szkół w Łaznowie i Rokicinach.