Gmina Rokiciny realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Rokicinach wraz z wymianą źródła ciepła”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.423.293,41 zł, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 1.947.541,63 zł. Koszty niekwalifikowane wynoszą 475.751,78 zł. Projekt dofinansowany będzie z EFRR w wysokości 1.655.410,40 zł tj. 85% kosztów kwalifikowanych oraz ze środków własnych Gminy Rokiciny w wysokości 767.883,01 zł.

W ramach projektu planuje się w trybie zaprojektuj – wybuduj głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Rokicinach. Prace będą obejmować: montaż nowego źródła ciepła – montaż kaskadowej kotłowni składającej się z 5 powietrznych gazowych absorpcyjnych pomp ciepła o łącznej mocy 130 kW i 4 kotłów gazowych o łącznej mocy 136 kW, wymianę całej kompletnej instalacji c.o., modernizację c.w.u., ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali, ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i zapleczem, wymię stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne części szkolnej budynku o mocy 9,9 kWp, wymianę starych energochłonnych żarowych i świetlówkowych opraw oświetleniowych na nowe w technologii LED.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Gminie Rokiciny. Realizacja projektu przyczyni się do redukcji CO2.

Planowany termin zakończenia projektu 17.12.2021r.