Fundacja Inkubator serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia II”. Projekt „Droga do zatrudnienia II” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Poddziałania VIII.2.1  Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia przez wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy w okresie 10 m-cy realizacji projektu 24 osób bezrobotnych (12 K, 12 M) – mieszkańców woj. łódzkiego, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym max.20% uczestników stanowić będą bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. grupy.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Projekt jest skierowany do 24 bezrobotnych  mieszkańców  woj. łódzkiego, którzy ukończyli 30. rok życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 4 osoby),

– osoby długotrwale bezrobotne (min. 2 osoby),

– kobiety (min. 12 osób),

– osoby z niepełnosprawnościami (min. 2 osoby)

– osoby o niskich kwalifikacjach (min. 4 osoby).

Mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, stanowić mogą max. 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych projektem (max. 4 osoby).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby znajdujące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego, realizowanych w ramach wsparcia z zakresu Celu Tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W PROJEKCIE:

 1. Poradnictwo zawodowe dla 24 osób w wymiarze 3 h/osobę (diagnoza i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania);
 2. Szkolenia zawodowe i kursy dla 8 uczestników projektu w zakresie nabywania lub podnoszenia kwalifikacji/kompetencji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia w zawodach deficytowych wymienionych na stronie https://barometrzawodow.pl . Ze środków projektu pokrywane są koszty szkolenia/kursu/egzaminu zewnętrznego (średnio 2000 zł/osobę), koszty przejazdów (do 120 zł/osobę) oraz stypendia szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu.
 3. Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 miesięcy dla 24 uczestników (ze środków projektu wypłacane są stypendia stażowe w wysokości 2423,88 zł/m-c (brutto z narzutami); zwrot kosztów przejazdu do 120 zł/m-c i badań lekarskich oraz pokrywane jest ubezpieczenie NNW);
 4. Pośrednictwo pracy dla 24 osób – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 11 osób (5 K, 6 M)
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba (1 M)
 3. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 11 osób (5 K, 6 M)
 4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 osoby (1 K, 2 M)
 5. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi), które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 3 osoby (1 K, 2 M)
 6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 1 osoby (1 M)
 7. Liczba osób z niepełnosprawnościami, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 1 osoby (1 M)
 8. Liczba osób długotrwale bezrobotnych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoby (1 M)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z załącznikami, w tym formularzem rekrutacyjnym, do pobrania na stronie internetowej www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w siedzibie biura projektu.

 

SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

od 03.10.2022 r. do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w projekcie:

– w biurze projektu: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00-15.00 – biuro projektu: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, tel. (42) 63634 69, 609 466 555

– pocztą tradycyjną na ww. adres biura projektu;

– pocztą elektroniczną na adres: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl (skan wypełnionego i podpisanego formularza).

 

Szczegóły dotyczące kwalifikowalności do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia II”, dostępnym na stronie www.drogadozatrudnienia.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.

 

Dane teleadresowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej),

tel. (42) 636 34 69, 609 466 555

e-mail: drogadozatrudnienia@inkubator.org.pl

 

Całkowita wartość projektu: 490 918,05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 466 372,15 PLN