Gmina Rokiciny informuje, że uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji  na

zadanie pn. : „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rokiciny”

Ogólna wartość zadania: 3.014.853,43 zł netto

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki: 787.420,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji: 337.465,00 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy (1), budowa spinki wodociągowej Łaznów – Popielawy (2) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów (3).

 

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Popielawy

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 4.276,40 m (4,276 km), z czego długość wymienianej sieci wodociągowej wynosić będzie 3.704,1 m (3,704 km) oraz długość przyłączy 572,30 m (0,572 km). Szczegółowy zakres prac obejmuje: przebudowę sieci wodociągowej, wykonanie hydrantów p.poż., wykonanie zasuw wodociągowych oraz wykonanie przyłączy w ilości 116 szt. Sieć wodociągowa zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE o średnicach 160, 225 mm. Łączenie rurociągów PE wykonane zostanie metodą zgrzewu doczołowego. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano natomiast z rur jednowarstwowych PE. W miejscu przełączenia przyłącza wykonane zostanie poprzez zamontowanie opaski uniwersalnej z zasuwą z miękkim uszczelnieniem klina, uzbrojona w obudowę teleskopową i skrzynkę do zasuw. Sieć wodociągowa ułożona zostanie metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego oraz metodą wykopów otwartych.

 

2. Budowa spinki wodociągowej Łaznów – Popielawy

W ramach przedmiotowego zadania planuje się budowę sieci wodociągowej (spinki wodociągowej Łaznów – Popielawy) o długości ok. 1.311,4 m (1,311 km).

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur dwuwarstwowych PE, których łączenie nastąpi metodą zgrzewu doczołowego. Sieć wodociągowa ułożona zostanie metodą bezwykopową w technologii przewiertu sterowanego oraz częściowo metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych.

 

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Eminów.

W miejscowości Eminów wybudowane zostaną dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków na działkach nr 99, 141/3 obręb Eminów. Do tej pory użytkownicy budynków mieszkalnych odprowadzali nieczystości ciekłe do okresowo opróżnianych szczelnych zbiorników bezodpływowych. Projektowane oczyszczalnie składać się będą z następujących urządzeń: przykanaliki PCV160, oczyszczalni biologicznej typu ZBS-6C, studzienki rozdzielczej, drenaży rozsączających z rur PCV z kominkiem wentylacyjnym.

Zasada działania: Ścieki dopływać będą do reaktora biologicznego, gdzie w komorze retencyjnej następować będzie rozdział na części stałe i płynne. Zanieczyszczania stałe opadać będą na dno tworząc osad, ulegający powolnemu rozkładowi. Oczyszczone ścieki okresowo podawane będą porcjami do komory biologicznej. Następnie następować będzie intensywne napowietrzanie, osadzanie, klarowanie i odpompowanie ścieków oczyszczonych z komory.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl