W nawiązaniu do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, że wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane od dnia 23 sierpnia 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać:

drogą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym.

tradycyjną, papierową w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach w dniach:

  • Poniedziałek – 8.00 – 15.00
  • Wtorek – 8.00 – 15.00
  • Środa – 8.00 – 15.00

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku. Wysokość dodatku węglowego wynosi 3.000 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy