Urząd Gminy w Rokicinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rokiciny.net.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,

Wyłączenia:

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Gminy w Rokicinach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W stosunku do strony internetowej „rokiciny.net” przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych. W tym celu w dniu 23.09.2020 r. skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ). Z przeprowadzonego testu wynika, że:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Orzeszek.
 • E-mail: informatyk@rokiciny.net
 • Telefon: 447195940

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy w Rokicinach
 • Adres: Rokiciny-Kolonia
  ul. Tomaszowska 9
  97-221 Rokiciny
 • E-mail: ug@rokiciny.net
 • Telefon: 447195940

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu dostępna jest pod adresem:
ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny-Kolonia (wejście A,B i C). Przed budynkiem jest miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Wejście „C” umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim do sidziby Urzędu Gminy.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Zapewnienie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności UG w Rokiciach.
Bożena Bykowska – Sekretarz Gminy Rokiciny.
Tel. 44 719 59 41 lub 733 773 088
e-mail: sekretarz@rokiciny.net