– Aktualności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 09 -16 marca 2022r. na terenie gminy Rokiciny realizowane są badania ankietowe dotyczące problematyki uzależnień.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w gminie Rokiciny.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym linku.
https://mieszkaniecrokiciny.webankieta.pl/

Realizatorem działań będzie Pracownia Badań i Profilaktyki Społecznej Invesis Polska,
ul. 3 maja 111a , 32-400 Myślenice.

Gmina Rokiciny nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych witryn internetowych.

Szanowni Państwo,

przekazujemy ważne informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszego kraju.
Każdy pojazd, który porusza się po polskich drogach, musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC.
Wjeżdżając do Polski z Ukrainy samochodem na ukraińskiej rejestracji, obywatel Ukrainy powinien skorzystać z:
• Zielonej Karty. To potwierdzenie jego polisy OC.
• Jeśli nie ma Zielonej Karty, po przekroczeniu granicy Polski, obywatel Ukrainy potrzebuje ubezpieczenia granicznego.

Czytaj więcej Informacje dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego dla obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”.

Zgłoszenia do naboru, tak jak w roku ubiegłym, dokonują Sołtysi naszych sołectw. Zgłaszane projekty, powinny dotyczyć zadań własnych gminy. Czas realizacji od 1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 roku.

Dotacja w ramach projektu dla jednego sołectwa nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wypełnione i podpisane przez Sołtysa zgłoszenie, należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź, w terminie do 31 marca 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego.

Więcej informacji pod adresem: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus-2022

Herb Gminy Rokiciny

O G Ł O S Z E N I E

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Back to top