W związku z prowadzonymi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pracami wykonywanymi w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujących m.in. obręb geodezyjny Łaznów oraz ustaleniem w wyniku tych prac granic pasa drogowego drogi gminnej biegnącej od młyna w kierunku przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 713, oznaczonej numerem ewid. działki 159/2 obręb Łaznów (tzw. Jankowianka), wynoszącego szerokość 8,00 m,   prosimy właścicieli gruntów przyległych do tej drogi gminnej o nieużytkowanie zajętych do tej pory części niniejszej drogi.

Mając na uwadze, że modernizacją zostały objęte również inne obręby geodezyjne w gminie Rokiciny, w których będą także ustalane granice pasów drogowych dróg gminnych, prosimy w przypadku zagospodarowania odcinków dróg przez właścicieli nieruchomości przy nich położonych o pozostawienie zajętych do tej pory części.  Jednocześnie prosimy o nieniszczenie zastabilizowanych przez geodetów punktów granicznych. Ponadto nadmieniamy, że w okresie letnim dokonany zostanie przegląd dróg gminnych w zakresie ich użytkowania i stanu technicznego.