Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333) art. 6a ust. 8, 9 i 10
 • Ordynacja podatkowa z dnia  29.08.1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) art.21.

Miejsce załatwienia sprawy:

 • Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 – referat finansowy, pok. nr 2, tel. 44 7195-953

Wymagane dokumenty:

 • deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2 , (do pobrania w UG Rokiciny w  referacie finansowym pok. nr 2,  lub na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny)
 • kserokopia aktu notarialnego z oryginałem do wglądu,
 • kserokopia postanowienie sądowego z oryginałem do wglądu.

Termin złożenia deklaracji:

 • osoby prawne, są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, odpowiednio skorygować deklaracje, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
 • jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • obowiązek składania deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów niniejszej ustawy.

Sposób załatwienia sprawy:

 • złożenie deklaracji DR-1 z załącznikami: ZDR-1, ZDR-2,

Inne informacje:

 • Rada Gminy Rokiciny uchwala corocznie obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na dany rok podatkowy, które dostępne są w Urzędzie Gminy w Rokicinach pok. nr 16, na stronie internetowej BIP Gminy Rokiciny lub na stronie internetowej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego,
 • obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać – bez wezwania – na rachunek Gminy Rokiciny: 08 8985 0004 0090 0905 2777 0002 Powiatowy Bank Spółdzielczy. Tomaszów Mazowiecki. Filia Rokiciny,  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.