ZARZĄDZENIE NR 32/2021 Wójta Gminy Rokiciny z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Rokicinach w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 i 1378), art. 14 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 i z 2018r. poz. 2432) oraz art. 1 pkt 1 lit. e i l ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920) Wójt Gminy Rokiciny zarządza, co następuje:

  • §1. Ustala się dzień 4 maja 2021 roku (wtorek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku (sobota).
  • §2. Ustala się dzień 24 grudnia 2021 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku (sobota).
  • §3. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników i interesantów Urzędu Gminy w Rokicinach oraz mieszkańców Gminy Rokiciny poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Rokicinach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokicinach i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rokiciny.
  • §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  • §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.