Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Rokicinach

 • Tomaszowska 9, Rokiciny-Kolonia, 97-221 Rokiciny
 • Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Numer pokoju: 28
 • Nr telefonu: 44-719-59-45
 • E-mail: ug@rokiciny.net

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2052)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia.
 2. Czynności geodety.
 3. Dokonanie oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
 4. Przyjęcie dokumentacji technicznej do zasobu geodezyjno-kartograficznego.
 5. Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez sąd.

Rozgraniczenia nieruchomości nie dokonuje się w przypadku, gdy: przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne ustalone uprzednio, mogą być wznowione, na podstawie dokumentów pozwalających na określenie ich pierwotnego położenia.

W przypadku sporu co do położonych znaków granicznych, sprawę rozstrzyga sąd.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
 2. dokument stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości

Opłaty

 • Opłata skarbowa 10 zł – za wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości

Czas załatwienia sprawy

 • Zależy od terminu wykonania operatu technicznego przez geodetę i przyjęcia go do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Tryb odwoławczy

 1. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi.
 2. Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w terminie 14 dni od jej otrzymania.