Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Rokicinach

 • Tomaszowska 9, Rokiciny-Kolonia, 97-221 Rokiciny
 • Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Zagospodarowania Przestrzennego
 • Numer pokoju: 28
 • Nr telefonu: 44-719-59-45
 • E-mail: ug@rokiciny.net

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – art. 92-100 (Dz.U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Opis

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Podziału nieruchomości dokonuje się w dwuetapowym postępowaniu administracyjnym. Wydanie opinii o wstępnym projekcie podziału nieruchomości stanowi pierwszy etap. Drugim etapem jest wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tych przypadkach wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z pominięciem etapu sporządzenia i opiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości).

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. (art. 93 ust. 1 – Wniosek nr 1) W razie braku tego planu stosuje się przepisy art. 94, gdzie przedmiotem opiniowania  jest zgodność wstępnego projektu podziału nieruchomości z:

 1. przepisami odrębnymi albo
 2. warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. (art. 94 ust. 1 pkt 2 – Wniosek nr 2)

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki gruntu o  powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. (art. 93 ust 2a – Wniosek nr 3) W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określa się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna.

Podziału nieruchomości można również dokonywać niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w sytuacji braku planu niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane dokumenty

I etap

 1. wniosek o podział nieruchomości (wniosek jeden na 2 etapy: pierwszy etap zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości – w formie postanowienia, a drugi etap wydanie decyzji zatwierdzającej podział)
 2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
 3. wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomości podlegającą podziałowi
 4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku podziału zgodnie
  z art. 94 ust. 1 pkt 2
 5. wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów dokonywanych w trybie art. 95 (należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy: po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 1 egzemplarz dla Urzędu)

II etap

Po uzyskaniu pozytywnej opinii w przedmiocie projektu podziału nieruchomości należy dostarczyć:

 1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości
 2. wykaz zmian gruntowych
 3. wykaz zmian synchronizacyjnych, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 4. mapa z projektem podziału

UWAGA: Dokumenty, o których mowa w punkcie 7-9 należy złożyć w odpowiedniej liczbie egzemplarzy: po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania, 3 egzemplarze dla Urzędu. Dokumenty te muszą zostać wcześniej przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i opatrzone stosowną klauzulą.

W przypadku podziału dokonywanego w trybie art. 95 (jeden etap – wydanie decyzji zatwierdzającej podział) należy dostarczyć dokumenty, o których mowa w punkcie 1-3, 6-9.

Opłaty

 • Postępowanie nie podlega opłatom

Czas załatwienia sprawy

 • W terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów

Tryb odwoławczy

 1. Na postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego nr 19, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 2. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego nr 19, za pośrednictwem Wójta Gminy Rokiciny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję

Oświadczenie

 • Poniższe formularze nie są obowiązujące – zostały opracowane w celu ułatwienia załatwienia sprawy.