WYMAGANE DOKUMENTY

 • 1. Wniosek,
 • 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

ODBIORCA USŁUGI

 • Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Tak, ale tylko za pomocą platformy e-PUAP. Wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

OPŁATY

 • 38,00 zł – opłata skarbowa za zaświadczenie o stanie cywilnym

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Dokumenty należy złożyć:

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny w pok. Nr 20

OSOBY DO KONTAKTU

 • Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
 • telefon: 44 719 5009

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zaświadczenie o stanie cywilnym:

 • 1. dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane jest niezwłocznie
 • 2. dla osoby, której akty stanu cywilnego przechowywane są w księgach papierowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rokicinach – w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku
 • 3. dla osoby, której akty stanu cywilnego przechowywane są w księgach papierowych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP – w terminie 10 dni roboczych od złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC w Rokicinach.

PODSTAWA PRAWNA

 • 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 463 t.j.).
 • 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 t. j.).
 • 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. poz. 256 t. j.)

UWAGI

 • 1. Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy. Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika.
 • 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju. Wniosek składa się na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 • 3. Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.
 • 4. Należy zwróć uwagę, że składając wniosek, jednocześnie składa się oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny Wnioskodawcy, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętać należy, że takie oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
pdf Wniosek elektroniczny o wydanie zaswiadczenia o stanie cywilnym 31 marca 2021 16:40 150 KB 262
pdf Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 31 marca 2021 16:40 81 KB 263