Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

  •  Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

  • wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia, określające dane i obywatelstwo osoby, z którą zamierza zawrzeć małżeństwo oraz przedstawia następujące dokumenty:

  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dokument o stanie cywilnym osoby, z którą zamierza zawrzeć małżeństwo /pozostaje  w urzędzie/
  •  oraz składa pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokument pozostaje w urzędzie)

Opłaty:

  • zaświadczenie – opłata skarbowa 38 zł.

Czas załatwienia sprawy:

  • W dniu stawienia się osobie wnioskującej jeśli wydanie zaświadczenia nie budzi wątpliwości.

Inne informacje:

  • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 6 miesięcy.
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym USC.

Tryb odwoławczy:

Kierownik USC odmawiając wydania zaświadczenia powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek - zaświadczenia stwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą 31 marca 2021 16:30 40 KB 249