Podstawa prawna:

  • Ustawa z dn. 28.11.2014 Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 463 ze zm.).
  • Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Miejsce załatwienia sprawy:

  •  Rokiciny-Kolonia ul. Tomaszowska 9; Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach,  pokój  nr 20,  tel. 44 719 50-09

Sposób załatwienia sprawy:

  • wydanie zaświadczenia

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia składają narzeczeni w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego, przedkładając dowody  osobiste (do wglądu)  oraz składając  pisemne zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dokument pozostaje w urzędzie).

Opłaty:

  • Nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

  • W dniu stawienia się , jeśli wydanie zaświadczenia nie budzi wątpliwości.

Inne informacje:

  • Zaświadczenie  ważne jest 6 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

  • Kierownik USC odmawiając wydania zaświadczenia powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku Pobrania
doc Wniosek - o wydawanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego 31 marca 2021 16:12 14 KB 272