Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

 •  Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny, pokój nr 20, tel. 44 719 5009

Sposób załatwienia sprawy:

 • Czynność materialno-techniczna –wpisanie do  rejestru stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą i wydanie 1 egz.  odpisu zupełnego tego aktu

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpisanie  aktu do rejestru stanu cywilnego,
 •  oryginał odpisu aktu zagranicznego wraz z jego tłumaczeniem urzędowym na język polski    dokonanym przez tłumacza przysięgłego (dokument zostaje w urzędzie),
 •  dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Opłata skarbowa: 

 • za wydanie odpisu zupełnego aktu wpisanego do rejestru stanu cywilnego – 50 zł

Czas załatwienia sprawy:

 •  Do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach czas załatwienia może ulec wydłużeniu.

Inne informacje:

 • Wniosek o transkrypcje można złożyć w dowolnie wybranym Urzędzie  Stanu Cywilnego.
 • Jeśli zajdzie potrzeba akt  należy uzupełnić lub sprostować dane, wówczas dodatkowa opłata wynosi 39 zł.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego  za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rokicinach.